Кросcворд по предмету Маркетинг - на тему Комунiкацiї (укр.)

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Маркетинг - на тему Комунiкацiї (укр.) Кросcворд по предмету Маркетинг - на тему Комунiкацiї (укр.)
 
По горизонтали
1. Ззапит фактичного або потенцiйного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштiв
3. Якi знижки дають можливiсть дiлерам покрити витрати на реалiзацiю товарiв i надання сервiсу?
4. Дiяльнiсть, за допомогою якої пiдприємство може проникнути на багато ринкiв
5. Спосiб розшифровування споживачами маркетингового звернення, внаслiдок якого символи, якi надходять комунiкацiйними каналами, набувають для споживача конкретного значення
7. Цiна сприяє формуванню iмiджу товару, його просуванню й обiзнаностi про нього споживачiв
8. Субєкти, якi пропонують споживачам рiзнi матерiальнi блага та послуги
9. Витрати, що визнаються в перiод їх здiйснення та вiдображаються в облiку за рахунками витрат
10. Який вид товарiв є рiдкiсть i iснує лише там, де на такий товар припадає значна частка витрат споживачiв?
12. Форма комунiкацiї, яка має “стерильний” характер, тобто вiльний вiд емоцiй (вiдомостi, закодованi за допомогою символiв)

По вертикали
1. Полiтика, яких цiн передбачає утримування пiдприємством досить високих цiн на свої товари?
2. Дослiдження, що нацiленi на вивчення конкретних обєктiв, вирiшення певних соцiальних проблем
4. Встановлення цiн на товари з урахуванням обєктивних умов виробництва
6. Цiлi реклами, спрямованi на збiльшення доходу та прибутку як результат проведення рекламної кампанiї
11. Умова продажу, згiдно з якою продавець зобовязується доставити товар у вiдповiдне мiсце за свiй рахунок i на свiй ризик, причому до цiни, крiм транспортних, можуть входити i страховi витрати, а iнколи й митнi - це …

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
2.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
По маркетингу - Сутнiсть маркетингу (укр.)
4.
По предмету - Сутнiсть технологiй (укр.)
5.
По бюджету - Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы