Кросcворд по предмету Статистика - на тему Абсолютнi i вiдноснi величини (укр.)

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Статистика - на тему Абсолютнi i вiдноснi величини (укр.) Кросcворд по предмету Статистика - на тему Абсолютнi i вiдноснi величини (укр.)
 
По горизонтали
3. Один iз видiв спостереження
4. Спостереження, що проводиться че­рез певнi, як правило, рiвнi, промiжки часу
5. Фукцiя iндексiв
7. Вибiрка, за якої добiр одиниць здiй-снюється механiчно через певний iнтервал
9. Окремi елементи статистичної сукупностi
10. Вiдносний показник, що характеризує змiну рiвня будь-якого явища чи процесу в часi, просторi чи порiвняно з пла-ном, нормою, стандартом

По вертикали
1. Значення, що зустрiчається найчастiше. Таких мод може бути декiлька, якщо кiлька значень зустрiчаються однаково часто. Однак, у подiбних випадках мода не є розумною оцiнкою центральної тенденцiї
2. Наука, що вивчає методи кiлькiсного охоплення i дослiдження масових, зокрема суспiльних, явищ i процесiв. А також власне кiлькiсний облiк масових явищ
6. Помилки якi є наслiдком свiдомого перекручення дiйсностi
8. Статистицi це значення ознаки у тiєї одиницi су-купностi, яка знаходиться в серединi упорядкованого ряду, тобто це варiанта, яка знаходиться в серединi упорядкованого варiацiйного ряду i подiляє його на двi рiвнi частини

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Религiєзнавство (укр.)
2.
Информатика (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Управлiння персоналом (укр.) - Колектив (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Стрес (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы