Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему Общий (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему Общий (укр.) Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему Общий (укр.)
 
По горизонтали
5. За формою зовнiшнього вияву правова поведiнка може бути : усною, фiзичною i
6. Вiдособлена частина галузi права, сукупнiсть правових норм, регулюючих певну сторону якiсно однорiдних суспiльних стосункiв
9. Засновником органiчної теорiї був:
11. Сила, що створює право
13. Внутрiшнiй розумовий процес, що не виходить за межi свiдомостi самого iнтерпретатора
16. Частина норми права,яка вказує на життєвi обставини,за наявностi або вiдсутностi яких реалiзується правило поведiнки,яке передбачене диспозицiєю
19. Правило поведiнки, що склалося iсторично
22. Документ, який закрiплює основи конституцiйного ладу держави, права й волi людину й громадянина, основи суспiльного лада, форму правлiння й територiального обладнання, органiзацiю вищих органiв державної влади, столицю держави й державну символiку
23. Форма реалiзiцiї норм права, що знаходить свiй вираз у дiях субєктiв щодо здiйснення зобовязуючого припису права

По вертикали
1. Пiсля навали без змiн залишилось лише…
2. Врегульована законодавством дiяльнiсть уповноважених державних органiв щодо розробки та прийняття нормативно - правових актiв,якi мiстять загальнi правила поведiнки( норми права )
3. Рiзновид неофiцiйного тлумачення права, яке виходить вiд провiдних в областi права осiб, дiяльнiсть яких по розясненю правових норм не набувають силу юридичного факту
4. Є зведенням у єдиний нормативно правовий акт декiлькох актiв, що регулюють певну сферу суспiльних вiдносин без змiни їх змiсту
5. Взаємовiдношення мiж субєктами права, тобто учасниками з приводу обєкта, при якому виникають взаємнi права та обовязки
7. Поведiнка, що базується на мотивах страху перед юридичною вiдповiдальнiстю
8. Вiдповiднiсть суспiльних вiдносин приписам норм права
10. Вiдносини, що виникають на основi вiдповiдних норм права, учасники яких взаємоповязанi субєктивними правами та юридичними обовязками
12. Яке тлумачення зясовує змiст норми права через використання законiв i правил формальної логiки
14. Дозволений тип правового регулювання осабаможе вибирати, лише тi форми поведiнки, що визначенi в законi як припустимi
15. Виїзна планова або позапланова перевiрка субєкта нагляду iнспекцiйною групою Держфiнпослуг за мiсцезнаходженням субєкта нагляду
17. Форма реалiзацiї прав за субєктами : iндивiдуальна та …
18. Як ще називають усну поведiнку
20. Друга частина єдиного процесу тлумачення права
21. Форма реалiзацiї припускає реалiзацiю загальних правових норм, якими користуються субєкти права щодо всiх iнших субєктiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Теорiя держави i права (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Теорiя контролю (укр.)
4.
Економiчна теорiя (укр.)
5.
Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Теорiя держави i права (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Теорiя контролю (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы