Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Податки (укр.)

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Податки (укр.) Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему Податки (укр.)
 
По горизонтали
3. Непрямий податок, який стягується при перетинi митного кордону, тобто при iмпортi, експортi та транзитi товарiв
4. Яка основна функцiя податкiв
6. Класифiкацiя видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету, яка затверджується Мiнiстерством фiнансiв України
7. Кошти, одержанi вiд iнших органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, iнших держав або мiжнародних органiзацiй на безоплатнiй та безповоротнiй основi
8. Сукупнiсть форм i методiв дiяльностi у сферi оподаткування, як з боку держави так i платникiв
11. Єдине систематизоване згрупування доходiв, видаткiв, кредитування, фiнансування бюджету, боргу вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв - це бюджетна …
12. Класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету являє собою групування видаткiв бюджетiв усiх рiвнiв та вiдображає напрями використання бюджетних коштiв на виконання основних функцiй держави
13. Метод податкового облiку, за яким дата виникнення податкових зобовязань визначається як дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або ти
14. Сума коштiв у виглядi вiдсоткiв, нарахованих на суми грошових зобовязань, не сплачених у встановленi законодавством строки
15. Процес спостереження за веденням господарської дiяльностi платника податкiв, який здiйснюється пiд час проведення фактичних перевiрок та застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних показникiв щодо дiяльностi платника податкiв, яка здiйснюється на вiдповiдному мiсцi її провадження
16. Скiльки вiдсоткiв становить податок на додану вартiсть з 1 сiчня 2011 року до 31 грудня 2013 року

По вертикали
1. Класифiкацiя видаткiв та кредитування вiдображає розподiл бюджетних коштiв мiж головними розпорядниками коштiв згiдно з п. 2 ст. 22 Кодексу
2. Законодавчо встановлений розмiр оподаткування до обєкта оподаткування - це податкова
5. Систематичний розподiл вартостi основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї)
8. Промiжок часу за який платник повинен виконати свою податкову роботу
9. Який непрямий податок сплачується за споживання пiдакцизних товарiв
10. Дуже складна фiнансова категорiя, яка здiйснює вплив на всi економiчнi явища та процеси, обовязковий елемент економiчної системи будь-якої держави незалежно вiд моделi економiчного розвитку та полiтичних сил при владi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Податки (укр.)
2.
По предмету Податкова система (укр.) - Податки (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки i податкова система (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По литературе - Попелюшка (укр)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы