Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) - на тему Общий (укр.)

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) - на тему Общий (укр.) Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) - на тему Общий (укр.)
 
По горизонтали
2. ... про виклик у суд надсилаються особам, якi беруть участь у справi, свiдкам, експертам, спецiалiстам, перекладачам, а повiстки-повiдомлення - особам, якi беруть участь у справi, з приводу вчинення процесуальних дiй, у яких участь цих осiб не є обовязковою
5. Основне адмiнiстративне стягнення, яке за своєю суттю є грошовим стягненням, що накладається на громадян, якi вчинили адмiнiстративне правопорушення
7. Сторонами в адм. Судочинствi є позивач та
8. Виявлення, збирання, перевiрка iнформацiї що має значення по справi
12. Позов предявляється шляхом подання позовної заяви до суду

По вертикали
1. Для зясування обставин, що мають значення для справи i потребують спецiальних знань у галузi науки, мистецтва, технiки, ремесла тощо, може бути призначено …
3. Психiчне ставлення особи до своїх протиправних дiй або до бездiяльностi та їхнiх наслiдкiв у формi умислу чи необережностi
4. У разi вибуття або замiни сторони чи третьої особи у вiдносинах, щодо яких виник спiр, суд допускає на будь-якiй стадiї адмiнiстративного процесу замiну вiдповiдної сторони чи третьої особи її …
6. Це врегульована адмiнiстративно-процесуальними нормами дiяльнiсть по вирiшенню iндивiдуальних конкретних справ у сферi державного управлiння уповноваженими на те субєктами адмiнiстративно-процесуальних вiдносин
8. Фактичнi даннi, на основi яких встановлюють наявнiсть обставин, що обгрунтовують вимоги осiб у справi
9. Субєкти звернення - у сферi
10. Примусове безоплатне звернення цього предмета у власнiсть держави. Конфiсковано може бути лише предмет, який є власнiстю порушника
11. Рiзновид соцiальної вiдповiдальностi, який закрiплений у законодавствi i забезпечуваний державою юридичний обовязокправопорушника пiзнати примусового позбавлення певних цiнностей, що йому належать
13. Особа, яка сприяє адм. Провадженню
14. Вид юридичного процесу

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Полiтичний процес (укр.)
4.
Педагогiчний процес (укр.)
5.
Кримiнальний процес (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтичний процес (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Педагогiчний процес (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Кримiнальний процес (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы