Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.)

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.) Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.)
 
По горизонтали
1. Надання у борг грошей або товарiв на умовах повернення i, як правило, зi сплатою вiдсоткiв
4. Ризик при якому iснує ймовiрнiсть нездатностi позичальникiв виплатити вiдсотки i основну суму позики
7. Угода або дозвiл платника коштiв провести оплату
8. Погашення старої заборгованостi шляхом випуску нових позик, головним чином замiною короткострокових зобов’язань довгостроковими
9. Вiдмова вiд зобов’язан
10. Платiж, при якому неможливо погасити грошове зобовязання в строк i передбачає встановлення нового термiну
12. Фiзична чи юридична особа, що зобовязується перед кредитором iншої особи вiдповiдати за виконання нею свого зобовязання в повному обсязi або в частинi
13. Платiж, при якому виконання грошового зобовязання вiдбувається до закiнчення договiрного термiну
16. Програмно-технiчний комплекс, який дає можливiсть держателю платiжної карти виконати наступнi операцiї самообслуговування при введеннi пiн-коду
17. В якiй країнi зявився перший Центральний банк
18. Операцiї з залучення грошових коштiв на певний термiн
19. Це грошова одиниця що використовується як свiтовi грошi тобто як мiжнародна розрахункова одиниця засiб обiгу i платежу
20. Послуги, при яких банк управляє фiнансовими справами фiрм, за певну плату

По вертикали
2. Юридична особа, яка вiд свого iменi випускає цiннi папери i виконує обовязки, що випливають з умов їх випуску
3. Письмове грошове зобовязання, яке дає власниковi, право отримати вiд боржника суму коштiв у зазначений час
5. Прибуток, що залишається пiсля платежiв до бюджету, вiдрахувань до резервинй капiтал i спецiальнi фонди
6. Мiсто, в якому створили перший в Росiї комерцiйний банк
9. Зобовязання банку за тимчасово залученими коштами фiзичних i юридичних осiб або цiнними паперами за вiдповiдну плату
11. Операцiї, якi банк виконує за дорученням клiєнтiв, беручи за це плату
14. Вид кредиту, при якому списання коштiв здiйснюється з рахунку клiєнта понад залишок
15. Принцип, який полягає в тому, що за користування позиковими засобами позичальник, сплачує кредитору вiдсоток

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Банкiвська система (укр.) - Банкiвськi оперцiї (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Банкiвськi операцiї (укр.)
3.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Розрахунковi операцiї пiдприємств (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы