Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему Общая

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 49 слов
Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему Общая Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему Общая
 
По горизонтали
4. Риса поведiнки людини, що полягає в надмiрнiй зосередженостi на своєму Я, замкненостi у вузькому свiтi своїх iндивiдуальних iнтересiв, прагненнi досягти своїх цiлей за рахунок iнших людей
6. На думку якого вченого у процесi розвитку людина оволодiває засобами мови
12. Психiчна хвороба, виявляється у своєрiдних змiнах психiки людини. Iнодi виникає в перiод статевого дозрiвання
14. Психологiчний стан пiднесеного настрою, що не виправданий реальнiстю, об’єктивними причинами. Цей ставн називають також станом некритичного вдоволення (безпричинна радiсть, безтурботнiсть, надмiрна веселiсть)
18. Соцiальне, цiлеспрямоване створення умов (матерiальних, духовних, емоцiйних) для засвоєння новим поколiнням суспiльно-iсторичного досвiду з метою пiдготовки його до суспiльного життя i продуктивної працi
19. Цiннiсть, яка приписується iндивiдом собi або окремим своїм якостям
22. Короткочасне, бурхливе переживання людини (гнiв, лють, жах, вiдчай, раптова радiсть), що виникає, як правило, у вiдповiдь на сильний подразник. В цьому станi знижується здатнiсть людини осмислювати значення своїх дiй i керувати ними
24. Сукупнiсть iндивiдуальних властивостей психiки; характеризує динамiку психiчної дiяльностi.
29. Це така людина, чиї позицiї, погляди, точка зору, думки приймаються бiльшiстю даної групи, i не в силу її службового становища, а в силу її особистiсних особливостей
30. Вiдносно стiйка система поведiнки iндивiда, побудована перш за все на основi включеностi в соцiальний контекст
33. Поняття, введене г.сельє в 1936г. для позначення стану психiчної напруги, обумовленої виконанням дiяльностi в особливо складних умовах. Залежно вiд вираженостi стрес може робити на дiяльнiсть як позитивний вплив, так i негативний (до її повної дезорганiзацiї)
35. Сприйняття фактично вiдсутнього предмету або його ознак, яке субєктивно визнається за реальне. Виникає, як правило, при рiзних психiчних розладах, в стресових ситуацiях, а також пiд час тривалої сенсорної iзоляцiї
36. Володiння способами (прийомами, дiями) застосування знань на практицi
37. Це обмiн, органiзований по законам товарного обмiну виробництва i сукупнiсть вiдносин товарного обмiну
39. Рефлекторна свiдомiсть за допомогою якої особа усвiдомлює себе у своїх власних розумових дiях i станах
43. Форма психологiчного захисту. Характеризується тим, що при її реалiзацiї вiдбувається несвiдоме уподiбнення iндивiда тому обєкту, який йому загрожує
45. Демократична держава, багатопартiйнiсть, свобода слова, друку, совiстi, вiльна конкуренцiя, свобода вибору економiчного суб’єкта, рiвнiсть будь-яких фiзичних тi юридичних осiб в здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi, вiльне цiноутворення, суверенiтет споживача тощо
46. Елементарний психiчний процес, що полягає у вiдображеннi окремих властивостей предметiв та явищ оточуючого, а також станiв внутрiшнiх органiв при безпосередньому впливi подразникiв на органи чуттiв

По вертикали
1. – це об’єктивний процес внутрiшньої послiдовної кiлькостi i якостi змiни фiзичних i духовних сил людини
2. Сфера рухових функцiй органiзму й повязаних з ними фiзiологiчних i психологiчних явищ. Вона є двох видiв дрiбна (рух руки й пальцiв) i велика (перемiщення тiла, ходьба)
3. Не тiльки нормативне закрiплення найзагальнiших соцiально прийнятими стандартами поведiнки, якi регламентують дiяльнiсть бiзнесмена, але й не меншiй ступенi боротьба з негативними проявами в сферi вiтчизняного бiзнесу
5. Це дiя, стан, процес, що виникають за певних умов як вiдповiдь на будь-якi впливи, подразнення, ураження
7. Це зменшення психiчної активностi, що викликана перевтомою чи негативними психогенними впливами. Ознаками цього стану є вiдчай, пасивнiсть поведiнки, пiдвищений рiвень тривожностi, рiзке зниження самооцiнки, блокування життєвих перспектив
8. Iндивiдуально стiйкi психiчнi властивостi людини, що визначають її успiхи в рiзних видах дiяльностi.
9. Ким в ходi свого становлення поступово стає iндивiд
10. Психофiзiологiчний стан надзвичайно низької дiєздатностi – фiзичної або нервово-психiчної
11. Людина, яка схильна бiльше цiкавитися тим, що вiдбувається навколо нього, нiж всерединi нього.
13. Людина, яка не належить нi до екстравертiв, нi до iнтровертiв. Найчастiше у неї немає певної моделi поведiнки. Вона звикла дiяти за настроєм: сьогоднi їй комфортно серед людей, а завтра її долає бажання усамiтнитися.
15. Це соцiально зумовлена система психiчних якостей iндивiда, що визначається залученiстю людни до конкретних сусплiьних, культурнх взаємин
16. Метод дослiдження змiсту психiчної дiяльностi, який ґрунтується на теорiї Фрейда
17. Активна взаємодiя живої iстоти з навколишнiм свiтом, в ходi якого вона цiлеспрямовано впливає на обєкт i за рахунок цього задовольняє свої потреби
20. Видатнi природнi здiбностi людини до дiяльностi в якiйсь галузi та умiння, якi розвиваються з набуттям навичок i досвiду.
21. Один з механiзмiв взаєморозумiння, що полягає в усвiдомленнi людиною того, як вона сприймається партнером у спiлкуваннi
23. (вiд греч. phobos - страх) навязливо виникаючий стан страху
25. Збуджений, захоплений, схвильований стан, iнодi хвороблива жвавiсть, викликанi сильним позитивним емоцiйним подразником
26. Нездатнiсть чи невмiння iндивiда ставати на чужу точку зору
27. Створення за допомогою засобiв масової iнформацiї зразка успiшно дiючої дiлової людини, яка володiє високими моральними принципами, осудження корупцiї, користолюбства, нечесної конкуренцiї
28. Граничнi нервово-психiчнi розлади, якi не обумовленi психотичними станами. У виникненнi неврозiв iстотну роль вiдiграють бiологiчнi чинники, такi як спадковiсть, соматичнi захворювання, соцiально-психологiчнi чинники, що перш за все стосуються несприятливих сiмейних обставин, а також особливостi особистостi i емоцiйнi переживання
29. Почуття привязаностi одного субєкта щодо iншого
31. Розгляд питань у виглядi «пакету»
32. Тип темпераменту, який характеризується сильною, зрiвноваженою, але iнертною нервовою системою.
34. В психоаналiзi визначається як свiдомiсть, розумна, рацiональна частина психiки. Формується пiд впливом суспiльства, яке висуває свої вимоги до людини
38. Вища ступiнь здiбностей особистостi та її творчих проявiв.
39. Це процес засвоєння людиною досвiду попереднiх поколiнь за допомогою внутрiшнiх духовних факторiв, якi забезпечують розвиток
40. Тип темпераменту, який характеризується переважанням пригнiченого настрою i слабкiстю вольових проявiв (нерiшучiстю, невпевненiстю в собi).
41. Це поєднання психологiчних особливостей людини, що утворюють її своєрiднiсть, вiдмiннiсть вiд iнших
42. Видiляють якнайменше декiлька аналiтичних пiдходи. А саме
44. (вiд лат. intueri - пильно, уважно дивитися) вiдшукування, часто - практично моментальне вирiшення задачi при недостатностi логiчних пiдстав
45. Одна з основних операцiй мислення, що полягає у поєднаннi окремих елементiв предметiв, в обєднаннi окремих його частин у єдине цiле

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Вiкова психологiя (укр.)
3.
Психологiя особистостi (укр.)
4.
Психологiя студентської групи (укр.)
5.
Психологiя трудових вiдносин (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
3.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
4.
По психологии - Психологiя студентської групи (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы