Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.) Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.)
 
По горизонтали
7. Погашення старої заборгованостi шляхом випуску нових позик, головним чином замiною короткострокових зобов’язань довгостроковими
9. Особливий товар, що є загальною еквiвалентною формою вартостi iншихтоварiв
11. Знецiнювання грошей i безготiвкових коштiв, що супроводжується ростом цiн на товари i послуги
12. Рiзниця мiж повною (номiнальною) сумою векселя i сумою, яка сплачена при придбаннi векселя, за умови, що сума придбання векселя менша за повну (номiнальною)
14. Передавальний напис, що проставлений на зворотному боцi векселя або додатковому листi (алонжi) i засвiдчує передачу разом з векселем права на одержання платежу iншою особою
17. Короткостроковий кредит, який надається банком клiєнту в разi перевищення суми операцiй залишку коштiв на його поточному/ картковому рахунку або встановленого лiмiту кредитування
19. Плата комерцiйному банку за проведення операцiй, що виконуються на доручення i за рахунок клiєнтiв
21. Юридична особа, яка вiд свого iменi випускає цiннi папери i виконує обовязки, що випливають з умов їх випуску

По вертикали
1. Цiнний папiр, що засвiдчує внесення її власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання позичальника перед кредитором вiдшкодовувати йому вартiсть цього цiнного папера в передбачений в ньому строк з виплатою процента
2. Фiзична чи юридична особа, що зобовязується перед кредитором iншої особи вiдповiдати за виконання нею свого зобовязання в повному обсязi або в частинi
3. Здатнiсть позичальника (контрагента банку) своєчасно здiйснювати розрахунки за всiма видами своїх зобовязань
4. Особа, для якої призначений грошовий платiж, одержувач грошей
5. Продовження строку/термiну дiї договору тощо
6. Порядок видачi комерцiйним банкам, якi набули статусу юридичної особи, дозволу на здiйснення деяких чи всiх банкiвських операцiй
8. Надання у борг грошей або товарiв на умовах повернення i, як правило, зi сплатою вiдсоткiв
10. Розрахункова операцiя, за допомогою якої банк за дорученням свого клiєнта i на пiдставi розрахункових документiв одержує належнi йому грошовi суми з наступним зарахуванням цих сум на рахунки клiєнта
13. Це грошова одиниця що використовується як свiтовi грошi тобто як мiжнародна розрахункова одиниця засiб обiгу i платежу
15. Зобовязання банку за тимчасово залученими коштами фiзичних i юридичних осiб або цiнними паперами за вiдповiдну плату
16. Програмно-технiчний комплекс, який дає можливiсть держателю платiжної карти виконати наступнi операцiї самообслуговування при введеннi пiн-коду
18. Гарантiя оплати або згода на оплату грошових, товарних або розрахункових документiв
20. Вiдмова вiд зобов’язан

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Банкiвськi операцiї (укр.)
2.
По предмету Банкiвська система (укр.) - Банкiвськi оперцiї (укр.)
3.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Розрахунковi операцiї пiдприємств (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы