Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему Iнтелектуальна власнiсть (укр.)

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему Iнтелектуальна власнiсть (укр.) Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему Iнтелектуальна власнiсть (укр.)
 
По горизонтали
6. Фiксацiя звукiв i рухомих зображень
9. Цiлеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якiсно нове, що вiдрiзняється неповторнiстю, оригiнальнiстю, унiкальнiстю. Чим вище iнтелектуальний потенцiал iндивiдуума, тим цiннiше результати його творчої дiяльностi
10. Грошовий вираз вартостi товару, що покриває витрати на виробництво (витрати) i враховує прибуток, отриманий виробником або продавцем товару
13. Особа, яка найняла працiвника за трудовим договором (контрактом)
15. Один з видiв передачi обєктiв iнновацiйної дiяльностi. Являє собою сукупнiсть проектних i практичних робiт, що вiдносяться до iнженерно-технiчної областi i необхiднi для здiйснення проекту або трансферу технологiї в промисловiсть
16. Звукозапис на вiдповiдному носiї
17. Вiдеозапис на вiдповiдному матерiальному носiєвi (магнiтнiй стрiчцi, магнiтному диску, компакт-диску i тому подiбне) виконання або яких-небудь рухомих зображень (iз звуковим супроводом або без нього), окрiм зображень у виглядi запису, що входить в аудiовiзуальний твiр
21. Головна умова охороноздатностi всiх обєктiв патентного права i торгової марки
22. Що надається державою творцевi роботи виняткове право забороняти iншим особам вiдтворювати, адаптувати, публiчно поширювати, виконувати або виставляти її

По вертикали
1. Вид промислового зразка
2. Лiцензiйний платiж у виглядi сум
3. Суспiльно визнаний еквiвалент цiнностi обєкту оцiнки
4. Копiрайтосприможна робота, що складається iз зборiв ранiше iснуючого матерiалу
5. Певна господарська дiяльнiсть, яка провадиться або планується для провадження з використанням активiв цiлiсного майнового комплексу
6. Документ який подається до патентного вiдомства
7. Обємно просторовий обєкт авторського права
8. Угода, яка забороняє використання зображення Червоного Хреста i Червоного пiвмiсяця у якостi торговельної марки
11. Зазвичай служать для розпiзнавання пiдприємств i видiлення їх серед iнших. Якщо товарний знак дозволяє вiдрiзняти товари або послуги пiдприємства, то фiрмове найменування указує на пiдприємство без якого-небудь посилання на тих, що поставляються їм на ринок товари або послуги i характеризує репутацiю i положення пiдприємства в цiлому. Отже, фiрмове найменування є цiнним надбанням того пiдприємства, якому воно належить. Це найменування служить також корисним джерелом iнформацiї для споживачiв. То
12. Актор (театру, кiно i тому подiбне), спiвак, музикант, танцюрист або iнша особа, що виконує роль, спiває, читає, декламує, грає на музичному iнструментi, танцююче або будь-яким iншим способом виконуюче твори лiтератури, мистецтва або твори народної творчостi, цирковi, естраднi, ляльковi номери, пантомiми i тому подiбне, а також диригент музичних i музично-драматичних творiв
14. Обєкт сумiжних прав
18. Iдея, товар або технологiя, запущенi у виробництво i представленi на ринку
19. Товарний …
20. Продукцiя схожа з оцiнюваним зразком продукцiї
23. Авторське право стосується

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Власнiсть (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Пiдприємство (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Стрес (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы