Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.)

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.) Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему Банкiвськi операцiї (укр.)
 
По горизонтали
5. Мiсто, в якому створили перший в Росiї комерцiйний банк
7. Стратегiя, за якої маркетинговi заходи спрямованi на кiнцевих споживачiв, обминаючи посередникiв
8. Юридична особа, яка вiд свого iменi випускає цiннi папери i виконує обовязки, що випливають з умов їх випуску
9. Стратегiя, за якої маркетинговi заходи спрямованi на посередникiв з метою привернути увагу до товарiв пiдприємств i добровiльного спiвробiтництва
12. Особливий товар, що є загальною еквiвалентною формою вартостi iншихтоварiв
13. Здатнiсть активiв, бути швидко проданими за цiною близькою до ринкової

По вертикали
1. Стратегiя.. . споживачiв передбачає, що виробники завчасно визначають, кому саме оптовi та роздрiбнi посередники будуть продавати товари
2. Платiж, при якому виконання грошового зобовязання вiдбувається до закiнчення договiрного термiну
3. Фiзичне перемiщення товарiв вiд мiсць їх походження до мiсць споживання
4. Оптовий торговельний.. . дiє вiд iменi i за рахунок клiєнта
5. Фiнансова санкцiя за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання
6. Спiвробiтник банку, уповноважений проводити операцiї (купувати i продавати) з iноземною валютою
7. Група дистрибюторiв (вiдповiдно до матрицi, основаної на прибутковостi та потенцiалi зростання), коли збитки збiгаються з низьким оборотом
9. Здатнiсть позичальника (контрагента банку) своєчасно здiйснювати розрахунки за всiма видами своїх зобовязань
10. Угода або дозвiл платника коштiв провести оплату
11. Операцiї з залучення грошових коштiв на певний термiн
14. Знецiнювання грошей i безготiвкових коштiв, що супроводжується ростом цiн на товари i послуги

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Банкiвська система (укр.) - Банкiвськi оперцiї (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Банкiвськi операцiї (укр.)
3.
По предмету Банкiвська система (укр.) - Банкiськi ризики (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Ризики (укр.)
5.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Розрахунковi операцiї пiдприємств (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы